info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

  Honorable Chief of Province

पृथ्वीमान गुरुङ माननीय प्रदेश प्रमुख Read More

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल mailto:info.oph@gandaki.gov.np


;

Press Release of 2076/03/31

विनियोजन विधेयक, २०७६ र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६